N-VA Aartselaar pakt uit met 10 speerpunten voor de komende legislatuur

Door Sophie De Wit op 30 juni 2018, over deze onderwerpen: Aartselaar, N-VA, Verkiezingen 2018, Bibliotheek, Cultuur, Economie, Financiën en Begroting, Landbouw, Leefmilieu, Lokaal, Mobiliteit & verkeersveiligheid, Onderwijs, Openbare Werken, Politie, Ruimtelijke ordening, Sociale Zaken, Sophie De Wit burgemeester, Sport, Veiligheid, Verkeer, Verkiezingen

Als allereerste Aartselaarse partij maakt N-VA Aartselaar haar 10 belangrijkste speerpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend. “We hebben de voorbije zes jaar al heel wat beleid uitgevoerd, denk aan de bouw van ’t Sportzicht, het nieuwe gemeentemagazijn, de uitbreiding van de kinderopvang,… Maar ons werk is nog lang niet klaar. Meer zelfs, we hebben al heel wat beleidsbeslissingen opgestart die pas de komende legislatuur effectief in uitvoering kunnen gaan. Denk aan het nieuwe zwembad, de dorpskernvernieuwing of de nieuwe kleuterschool. De N-VA wil dan ook zeer graag blijven verder werken aan ons Aangenaam Aartselaar en uitvoeren wat we in beweging hebben gezet”, zegt burgemeester en lijsttrekker Sophie De Wit.

De tien speerpunten (in willekeurige volgorde):

Een fiscaal voordelige gemeente: met behoud van de lage belastingen. Onze gemeente is terug financieel gezond en heeft de laagste belastingen van zowat gans Vlaanderen. We behouden onze lage en verantwoorde schuldgraad en lenen op korte termijn. We maken optimaal gebruik van de beschikbare subsidies, in tegenstelling tot onze voorgangers, en maken verder gebruik van de mogelijkheden van projectintercommunale Igean.

Een nieuw socio-cultureel gebouw: op de site van de oude gemeentemagazijnen. Een PPS-constructie drukt de kostprijs. Het gebouw wordt ontworpen op basis van de noden die uit een bevraging bij de vrije tijdssector deze legislatuur naar boven kwamen. In het nieuwe gebouw is er plaats voor de verenigingen, senioren, een vernieuwde muziekschool, bijkomende kinderopvang, bijkomende klassen, een nieuwe refter voor de school,.. Ook een danszaal voor de talrijke dansverenigingen en (beperkte) optredenzaal, in aanvulling van het cultureel centrum, vinden er hun onderdak. Een nieuw gebouw volledig gericht op het algemeen belang dus.

Dorpskernvernieuwing: via het rioleringsproject Kapellestraat – Laar. Het inspraaktraject (met onder meer enquêtes) is nu reeds opgestart. Het Laar en het Klein Laar (tussen kerk en turnzaal) willen we meer met elkaar verbinden. Het centrum van onze gemeente krijgt een nieuwe en moderne look, uiteraard met behoud van de open ruimte en het groen karakter van het Laar. Daarnaast staan er nog heel wat andere rioleringsprojecten klaar om te verwezenlijken. Bij openbare werken ligt steeds de nadruk op veilige voet- en fietspaden en verkeersveiligheid.

Een veiligere A12/N177 en doortrekking van de N171. Weliswaar zijn dit Vlaamse projecten, toch heeft de gemeente Aartselaar heel wat in de pap te brokken. De A12/N177 zal eindelijk worden aangepakt, met ondertunneling van de belangrijkste kruispunten. In het najaar komt er al een nieuwe lichtenregeling. Voor de N171 zijn er al talrijke onteigeningen en afbraken gebeurd. Komende legislatuur moet de schop nu eindelijk in de grond. De N-VA wil goed blijven samenwerken met de Vlaamse overheid en vermijden dat andere partijen terug voor stilstand zorgen in deze levensnoodzakelijke dossiers. Het is de N-VA die op Vlaams niveau deze dossiers eindelijk in gang heeft gezet.

De bouw van het intergemeentelijk zwembad: samen met buurgemeenten Hemiksem en Niel. Het sportcentrum wordt uitgebreid met een extra weide, waar de speeltuin en hondenweide naar verhuizen. Een waterbuffer lost er bovendien de waterproblematiek op. Eenmaal het nieuwe zwembad er staat, wordt het oude afgebroken en tot bijkomende parking omgevormd. Het Sportzicht wordt zo meer de spil van het sportcentrum, met een veilige toegangsweg voor de zachte weggebruikers. We voorzien daarnaast een nieuwe gevechtssportzaal.

De bouw van een nieuwe kleuterschool in wijk Buerstede ter vervanging van de oude. De plannen liggen klaar en zijn voor 70% subsidieerbaar. De oude kleuterschool wordt dan afgebroken. De band met wijk Buerstede blijft behouden door de nieuwe kleuterschool op de site van de oude school te zetten. Ook in de andere schoolgebouwen blijven we investeren.

Meer groen: door uitbreiding en verdere bebossing van bosgebied De Reukens. Ook bij stratenaanleg willen we steeds meer en doordacht bomen en groenperken planten. Het groenonderhoud van het Aartselaars groen moet wel nog beter dan nu het geval is.

Inzet op veiligheid en handhaving: Veel reglementen hebben we op punt gezet. Sluitstuk was recent de nieuwe GAS-reglementering in onze politiezone. Nu komt de nadruk op handhaving te liggen. Daarvoor zijn al de nodige mobiele camera’s en ANPR-camera’s aangekocht. Ook de blauwe zone wordt beter gecontroleerd. Verkeersovertredingen, vandalisme en sluikstort willen we zo nog harder aanpakken. We willen meer blauw op straat door slimme ingrepen bij de politie. Ook de nieuwe brandweerkazerne nabij Aartselaar is belangrijk voor een betere veiligheid.

Een volwaardig seniorenbeleid: Momenteel is 1 op 4 inwoners van Aartselaar 65+. Dat stijgt naar 1 op 3 komende legislatuur. Seniorenbeleid wordt dan ook een volwaardig beleidsdomein, zoals bijvoorbeeld Jeugd nu. De eerste aanzet is daartoe reeds gegeven door invoering van de senioren- en toegankelijkheidsraad en aanstelling van een seniorenconsulent. Momenteel loopt ook een bevraging van onze senioren, met het oog op een beleid op maat. De N-VA wil verder een concreet actieplan uittekenen tegen vereenzaming in Aartselaar.

Geen vrijwillige gemeentefusie:  Aartselaar heeft alle troeven én lage belastingen. Een gemeentefusie is dan ook niet nodig voor onze gemeente. N-VA Aartselaar wil dan ook géén vrijwillige gemeentefusie aangaan en haar identiteit behouden. De dag dat de hogere overheid toch verplicht een fusie oplegt, willen we wel zélf onze eigen partner kiezen. Zolang er geen verplichte fusie komt, willen we wel inzetten op een goede intergemeentelijke samenwerking met onze buren.

“Onze tien speerpunten zijn nu dus gekend. Natuurlijk zal ons programma nog veel uitgebreider zijn, maar dat zal in de loop van augustus volledig klaar zijn. Daar leggen we nu de laatste hand aan. Onze tien speerpunten zullen stuk voor stuk Aartselaar nog mooier en aangenamer maken. Ze zijn het resultaat van ons eigen denkwerk en zes jaar lang intensief beleid voeren, waarbij we heel wat wijkvergaderingen, infomarkten en buurtbezoeken hebben gedaan en hoorden dus zes jaar lang de stem van onze inwoners. Bovendien kregen we ook heel wat meldingen en suggesties binnen. We zijn alvast benieuwd wat de speerpunten van de andere Aartselaarse partijen worden en hopen dat ze ons niet klakkeloos kopiëren”, besluit burgemeester en lijsttrekker Sophie De Wit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is